Wersja do druku

Zamawiający:

Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres:

28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 633

Data publikacji:
2008-07-01 12:05:34

Przedmiot: Modernizacja pompowni

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów,

tel.(fax) 041 3575546, e-mail: wodociagip@interia.pl

ogłaszają przetarg nieograniczony

na

„Modernizację pompowni”

Przedmiotem postępowania jest zakup i montaż kompletnych szaf z przemiennikiem częstotliwości  - zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Przystępujący do przetargu musi spełnić warunki określone w SIWZ.

Ocena spełniania tych warunków dokonywana będzie na zasadzie – spełnia – nie spełnia.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w godz. 800  -  1500 lub pocztą po wcześniejszym przesłaniu wniosku w formie pisemnej lub faksem.

SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.gminy.com.pl/pinczow

Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 października 2008r. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Beata Kita lub Krzysztof Dutkiewicz - w zakresie rozwiązań technicznych, tel. (041) 357-55-46 w godz. 800 – 1500.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Oferty oceniane będą w następujący sposób:

 – cena – 100 %

Zamawiający nie przewiduje wadium, zamówień uzupełniających oraz zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów, sekretariat

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2008r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 lipca 2008r. o godz. 1030 w pokoju nr 5.

 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent będzie związany niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

Pińczów, dn. 2008.07.01

Załączone pliki
SpIWZ.docSIWZ (SpIWZ.doc - 88.576 KB)
Data publikacji: 2008-07-01 12:07:01 Redaktor: Beata Kita
zalacznik1.doczal1 (zalacznik1.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2008-07-01 12:09:28 Redaktor: Beata Kita
zalacznik2.doczal2 (zalacznik2.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2008-07-01 12:10:33 Redaktor: Beata Kita
zalacznik3.doczal3 (zalacznik3.doc - 50.176 KB)
Data publikacji: 2008-07-01 12:12:28 Redaktor: Beata Kita
Odpowiedz na zapytanie-int.docOdpowiedz na zapytanie (Odpowiedz na zapytanie-int.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2008-07-10 13:47:16 Redaktor: Beata Kita

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 545
Wprowadził do systemu: Beata Kita, data: 2008-07-01 12:05:34
Opublikował: Jan Szarawara, data publikacji: 2008-07-01 13:03:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu