Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-11-16 08:04:34
Wygasł: 2017-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pińczów i jednostek organizacyjnych Gminy Pińczów w okresie od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2021r."

Opublikowany: 2017-11-15 15:32:05
Wygasł: 2017-11-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:„Przebudowa świetlicy wiejskiej - dokończenie” w Zawarży.

Opublikowany: 2017-11-15 15:32:14
Wygasł: 2017-11-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert, prowadzonego w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na2017r

Opublikowany: 2017-11-14 13:51:40
Wygasł: 2017-12-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-11-14 13:52:04
Wygasł: 2017-12-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-11-14 11:13:15
Wygasł: 2017-11-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-11-14 10:13:34
Wygasł: 2017-11-30

INFORMACJA O WYNIKACH Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 09.11.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Opublikowany: 2017-11-13 14:42:47
Wygasł: 2017-11-21

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż samochodu typu karetka transportowa.

Opublikowany: 2017-11-10 14:25:26
Wygasł: 2017-11-20

Informacja o wynikach Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 08.11.2017 roku o godz. 10 : 15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2017-11-10 13:42:28
Wygasł: 2017-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odpowiedź na pytania dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-11-08 12:57:06
Wygasł: 2017-11-20

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2017-11-08 11:58:54
Wygasł: 2017-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2017-11-07 13:57:02
Wygasł: 2017-11-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-11-03 08:30:49
Wygasł: 2018-01-30

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia p.n.: „Dostawa opału w ilości 152 tony”

Opublikowany: 2017-10-30 14:44:50
Wygasł: 2017-11-06

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 23.10.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-10-30 12:59:50
Wygasł: 2017-11-10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów”, (wybór ofert w dniu 27.10.2017 r.) wybrano Firmę TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90 28-313 Imielno.

Opublikowany: 2017-10-30 11:59:27
Wygasł: 2017-11-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

Opublikowany: 2017-10-27 12:16:33
Wygasł: 2017-11-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-10-26 07:27:00
Wygasł: 2017-12-31

Informacja o otwarciu ofert na wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”

Opublikowany: 2017-10-25 09:22:03
Wygasł: 2017-11-10

Gmina Pińczów: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


znalezionych: 2411 na 121 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>