Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-06-02 12:33:55
Wygasł: 2017-07-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadanie p.n.:„Budowy chodnika - dokończenie” w Młodzawach Małych

Opublikowany: 2017-06-02 11:09:48
Wygasł: 2017-07-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.:"Przebudowa drogi Sadek - Kozubów"

Opublikowany: 2017-06-01 13:50:35
Wygasł: 2017-06-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowy chodnika - dokończenie”

Opublikowany: 2017-06-01 09:34:01
Wygasł: 2017-07-07

Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 7 źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-05-31 14:01:13
Wygasł: 2017-06-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętowo-transportowe w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-05-30 14:52:24
Wygasł: 2017-06-12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty prowadzenia usługi polegającej na „Wyłapywaniu, przejęciu i zapewnieniu kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Pińczów w 2017 i 2018r.”

Opublikowany: 2017-06-12 11:36:13
Wygasł: 2017-07-30

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa linii kablowej”

Opublikowany: 2017-05-29 15:06:44
Wygasł: 2017-06-05

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 22 maja 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-05-25 09:58:03
Wygasł: 2017-06-07

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadania p.n.:"Przebudowa i remont budynku biblioteki w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-05-25 09:04:08
Wygasł: 2017-06-06

Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2017-05-25 08:26:57
Wygasł: 2017-06-02

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0227/16-00 z dnia 20.04.2017r

Opublikowany: 2017-05-18 14:50:27
Wygasł: 2017-05-25

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ( w trybie art.93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowany: 2017-05-18 13:22:50
Wygasł: 2017-05-30

Gmina Pińczów: „USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2017-05-17 15:25:47
Wygasł: 2017-05-24

Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-05-12 14:47:56
Wygasł: 2017-07-12

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa ekogroszku – Pińczów 2017/2018 w ilości 1550 ton.

Opublikowany: 2017-05-12 14:48:01
Wygasł: 2017-07-12

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa węgla miału – Pińczów 2017/2018"

Opublikowany: 2017-05-12 12:57:13
Wygasł: 2017-05-26

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”

Opublikowany: 2017-05-11 15:15:37
Wygasł: 2017-05-18

INFORMACJA dla wykonawców nr 1, dotyczy przetargu na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: "Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-05-10 13:16:08
Wygasł: 2017-05-24

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie informuje o wynikach z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadania p.n.:"Przebudowa i remont budynku biblioteki w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-05-09 14:14:32
Wygasł: 2017-05-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie"


znalezionych: 2141 na 108 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>