ZARZĄDZENIE NR 97/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.10.2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 97/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia  12.10.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 / ,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych  i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

                  Postanawia  się   zbyć na   rzecz  Państwa   Ireny i Wiesława małż. Włoszczyk    lokal  mieszkalny  nr 3 o pow. użytkowej 47,43 m2 wraz z pomieszczeniem  piwnicy o pow.6,05 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Gackach na Osiedlu Robotniczym 11  o wartości  43.900,00zł. /słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 6.585,00 złotych /słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni  użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz  z  pomieszczeniami  przynależnymi  wynoszącym  53.48/324,56  części  działki nr 77/21 o pow.748 m2 o wartości 5.500,00 zł./słownie: pięć tysięcy pięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 825,00 złotych /słownie: osiemset dwadzieścia  pięć  złotych/

 

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  zleca  się Wydziałowi  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl