Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 kwietnia 2008 roku

 

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR 31/08

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  04.04.2008  roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 w  drodze  bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591         z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                 o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z  póź. zmianami),   zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                          i   Gospodarki   Mieniem   Urzędu   Miejskiego   w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

Załączone pliki:
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 (Zalacznik_do_Zarzadzenia_nr_31_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_ Pinczow_z_dnia_04_04_2008.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2008-04-07 12:53:04 Redaktor: Hubert Bochniak
Opis: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl