Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Brzeście

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sołectwa Brzeście

 

         Na podstawie art. 17 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/136/2004 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 09 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście - zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 października 2008 roku do 07 listopada 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, w godz. od 730 do 1530.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2008 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Pińczowie przy ul. Piłsudskiego 2a, o godz. 1200.

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

         Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2008 roku.

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl