ZA R Z Ą D Z E N I E NR 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 20.11.2008

ZARZĄDZENIE NR 91/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 20.11.2008  roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i  domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

                        Postanawia  się zbyć na rzecz  Pani Wandy Idziak  lokal mieszkalny nr 15 o pow. użytkowej 40,40 m2   w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ul. Legionistów 14 o wartości  44.220,00 złotych /słownie: czterdzieści cztery  tysiące dwieście dwadzieścia złotych /, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 6.633,00 zł /słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote/ wraz ze sprzedażą  własności ułamkowej gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu  do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich  lokali   wynoszącym  40,40/687 części  działki oznaczonej numerami  290/12, 290/14, o pow.777 m2 o wartości 2.540,00 złotych (dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych) , po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 381,00 złotych  /słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden złotych/  

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 19543

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi   Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl