Zezwolenia na alkohol
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kategoria spraw:Alkohol

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26
tel. 41 35738 71-75, wew. 213

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorca.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7.30–15.30
wtorek 7.30–15.30
środa 7.30–15.30
czwartek 7.30–15.30
piątek 7.30–15.30 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu). 
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Druki do pobrania również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie  I piętro  pok. 26.

Uwagi:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

 Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pińczów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1) 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu i piwa.
2) 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
( z wyjątkiem piwa).
3) 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
§ 2. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pińczów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu i piwa.
2) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
( z wyjątkiem piwa).
3) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

  4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

 1,4% wartości sprzedaży

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

 1,4% wartości sprzedaży

   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie Urzędu 3 ratalne opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

      Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest              wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej  wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                      1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

                           OPŁATA                                      naliczana do wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie,
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: 
  20 1020 2629 0000 9802 0365 9794
  PKO Bank Polski SA.

 •  Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika, *

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie,
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. 14 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi   (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.)

 • Uchwała nr XLVI/408/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pińczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • Uchwała nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Pińczów
 •  UCHWAŁA NR XLVI/407/2018RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 27 czerwca 2018 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychna terenie Miasta i Gminy Pińczów

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.0.1000 t.j.)


   

***

 

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych - ważna informacja

Zgodnie z obowiązującą linią orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowiskiem prezentowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy stwierdzić, że pisemna zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych, wyrażana przez podmioty wymienione szczegółowo w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), a więc właścicieli, użytkowników, zarządców lub administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się punkty sprzedaży alkoholu, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dlatego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe, do wydania powyższej zgody potrzebna jest – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – uchwała właścicieli lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej). Zgoda wyrażona przez zarządcę budynku lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej powinna zatem zawierać wzmiankę o uchwale, będącej podstawą zgody.

Szablon zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

 

 

 

 

 


Załączone pliki:
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Wniosek_o_wydanie_duplikatu_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.doc - 65.536 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 11:04:44 Redaktor: Paweł Klaczak
Wniosek o wydanie kopii dokumentu (Wniosek_o_wydanie_kopii_dokumentu.doc - 74.752 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 11:24:35 Redaktor: Paweł Klaczak
Wniosek zgłoszenia zmian stanu faktycznego i prawnego - dotyczy posiadanych zezwoleń (Wniosek_zgloszenia_zmian_stanu_faktycznego_i_prawnego.doc - 67.584 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 11:27:10 Redaktor: Paweł Klaczak
Zgoda zarządcy - szablon (Zgoda_zarzadcy-szablon..doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 11:29:32 Redaktor: Paweł Klaczak
Oswiadczenie o wysokosci sprzedazy napojow alkoholowych (Oswiadczenie_o_wysokosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych..docx - 20.587 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 13:55:54 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Oswiadczenie o wysokosci sprzedazy napojow alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych (Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.docx - 16.802 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 14:04:08 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych podczas organizacji przyjec - catering (Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych podczas organizacji przyjec - catering.docx - 15.292 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 14:14:09 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych podczas organizacji przyjec - catering
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych - Gastronomia (Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych - Gastronomia.docx - 18.934 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 14:34:54 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych - Gastronomia
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - Sklep (Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - Sklep.docx - 18.027 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 14:44:39 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - Sklep
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych zapasow napojow alkoholowych (Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych zapasow napojow alkoholowych.docx - 15.546 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 14:52:25 Redaktor: Paweł Klaczak
Opis: Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zinwentaryzowanych zapasow napojow alkoholowych

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl