Władze

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Ośrodkiem kieruje Dyrektor Zdzisław Maj powołany przez Zarząd Miejski w Pińczowie.
Do kompetencji dyrektora należy kierowanie działalnością ośrodka, reprezentowanie ośrodka na zewnątrz oraz zapewnienie funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Dysponuje przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowaniem ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządza powierzonym mieniem w granicach zwykłego zarządu.

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl