Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 0413573871-74, fax. 0413572645
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 1960

Data publikacji: 2015-11-20 14:41:16

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach zadania p.n.: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II"

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pinczow.com.pl


Pińczów: Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach zadania p.n.: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II
Numer ogłoszenia: 314474 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pińczów , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3573871 do 75, faks 41 3572645.

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pinczow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pińczowie pok nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów pok nr 29.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki
SIWZ_koncepcja.zamek.docSiWZ (SIWZ_koncepcja.zamek.doc - 158.72 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:42:32 Redaktor: Hubert Bochniak
zal.1.lokalizacja.zamek.pdfzal. 1 (zal.1.lokalizacja.zamek.pdf - 165.387 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:43:06 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.3-oswiadczenie_z_art.24_ust.1.koncepcja.zamek.doc (Zal.3-oswiadczenie_z_art.24_ust.1.koncepcja.zamek.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:43:20 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.4-oswiadczenie_z_art.22_ust.1.koncepcja.zamek.doczal. 4 (Zal.4-oswiadczenie_z_art.22_ust.1.koncepcja.zamek.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:43:43 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.5-grupa kapit.koncepcja.zamek.doczal. 5 (Zal.5-grupa kapit.koncepcja.zamek.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:02 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.6-doswiadczenie_zawodowe-koncepcja.zamek.doczal. 6 (Zal.6-doswiadczenie_zawodowe-koncepcja.zamek.doc - 45.056 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:13 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.7-Wykaz_osob_z_upr.koncepcja.zamek.-parking.III.doczal. 7 (Zal.7-Wykaz_osob_z_upr.koncepcja.zamek.-parking.III.doc - 41.472 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:24 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.8-oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.koncepcja.zamek..doczal. 8 (Zal.8-oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.koncepcja.zamek..doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:36 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.9-Zobowiazanie_innych_podmiotow-koncepcja.zamek.doczal.9 (Zal.9-Zobowiazanie_innych_podmiotow-koncepcja.zamek.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:44:47 Redaktor: Hubert Bochniak
zal.10-wzor.umowy_koncepcja.zamek.doczal.10 (zal.10-wzor.umowy_koncepcja.zamek.doc - 119.296 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 14:45:00 Redaktor: Hubert Bochniak
Zal.2-formularz_ofertowy_koncepcja.zamek.doczal.2 (Zal.2-formularz_ofertowy_koncepcja.zamek.doc - 48.64 KB)
Data publikacji: 2015-11-24 11:34:17 Redaktor: Hubert Bochniak
informacja.1.pdfInformacja dla wykonawców (informacja.1.pdf - 388.211 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 14:04:16 Redaktor: Hubert Bochniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 982
Wprowadził do systemu: Hubert Bochniak, data: 2015-11-20 14:41:16
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2015-11-20 14:56:37

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl