Archiwalna wersja strony: Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Pińczowie - Urząd Stanu Cywilnego
Data archiwizowania: 2021-08-09 11:39:45
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Jerzy Lechowski

po. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Marcin Kozłowski

 Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 1,
tel. 412345380

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

mgr Urszula Wilkus

 Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3,
tel. 412345381

 

 Stanowisko ds. dowodów osobistych

inspektor Teresa Musiał

  Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 2,
tel. 412345383

 

 Stanowisko ds. ewidencji ludności

 mł. referent Magdalena Liberek

Ewelina Ciacia

  Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3,
tel. 412345382

 

 Stanowisko ds. administracyjnych

podinspektor Magdalena Ciekalska

  Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3,
tel. 412345382

 

Do zakresu zadań należą:  

1.    Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.

2.    Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktów stanu cywilnego.

3.    Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:

a)       zmiany nazwiska i imienia,

b)       skrócenia terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

c)       sprostowania, unieważnienia i ustalenia treści  aktu stanu cywilnego,

d)       odtworzenia i uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,

e)       wpisania  aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg,

f)          zawarcia małżeństwa poza lokalem USC

4.    Wydawanie postanowień w sprawach:

a)       udostępnienia ksiąg upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych w celu przeglądania,

b)       zastąpienia zaginionej lub zniszczonej księgi lub jej części odpisem,

5.     Wydawanie zaświadczeń:

a)       o dokonanych wpisach, ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu księgi,

b)       o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

c)       o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa konkordatowego,

6.    Przyjmowanie oświadczeń dotyczących:

a)       wstąpienia w związek małżeński,

b)       powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

c)       wstąpienia w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

d)       potwierdzenia wyboru nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e)       nadania dziecku nazwiska męża matki,

f)         zmiany imion dziecka wpisanego do aktu stanu cywilnego w chwili jego sporządzenia,

g)       uznania ojcostwa dziecka,

7.    Przyjmowanie zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński.

8.    Powiadamianie Sądu Opiekuńczego i Rodzinnego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie przez Sąd postępowania z urzędu.

9.    Powiadamianie stron o nieważności małżeństwa wyznaniowego z powodu niedotrzymania terminu ważności dokumentów.

10.  Wykonywanie w formie aktów stanu cywilnego lub wzmianek  postanowień i wyroków sądów krajowych.

11. Wykonywanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych.

12. Występowanie do Sądów o sprostowanie lub o unieważnienie istniejących aktów błędnie lub nieściśle sporządzonych.

13.   Przyjmowanie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci       testamentu alograficznego.

14. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego:

a)       przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego z okresu ostatnich 100 lat,

b)       przechowywanie wtóropisów ksiąg stanu cywilnego z gmin byłego powiatu pińczowskiego,

c)       tworzenie, kompletowanie i przechowywanie aktów zbiorowych do aktów stanu cywilnego,

d)       prowadzenie rejestru ksiąg oraz skorowidzów alfabetycznych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,

e)       dokonywanie w księgach wzmianek dodatkowych i przypisków dotyczących zmiany treści aktów,

f)         powiadamianie innych USC i biur ewidencji ludności o dokonywanych zmianach w aktach stanu cywilnego,

g)       przekazywanie 100-letnich ksiąg do archiwum państwowego,

15.  Prowadzenie rejestracji komputerowej zdarzeń z zakresu stanu cywilnego.

16.  Współpraca z polskimi placówkami konsularnymi za granicą, z placówkami państw obcych w Polsce.

17.  Występowanie z wnioskami o nadanie „Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości  50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

18.  Powiadamianie Sądu o urodzeniu dziecka przez matkę nieletnią.

19.  Powiadamianie o zgonie cudzoziemca właściwą placówkę konsularną.

20.  Powiadamianie o zawarciu małżeństwa przez cudzoziemca oraz o zgonie cudzoziemca, urzędy stanu cywilnego miejsca jego urodzenia.

21.  Przyjmowanie zgłoszenia zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiły na obszarze działania innych Urzędów Stanu Cywilnego.

22.  Wprowadzanie zasobów archiwalnych znajdujących się w księgach stanu cywilnego do komputerowej bazy danych.

23.  Sporządzanie statystyki miesięcznej urodzeń, małżeństw i zgonów dla Głównego Urzędu Statystycznego.

24.  Pobieranie lub zwrot opłaty skarbowej z zakresu działań wykonywanych przez USC.

       25. prowadzenie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,

      26. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w szczególności:

      1) prowadzenie rejestru mieszkańców,

      2) prowadzenia rejestru zamieszkania cudzoziemców;

      3) prowadzenie stałego rejestru wyborców,

      4) prowadzenie spraw meldunkowych ludności,

      5) wydawanie, wymiana i unieważnienie dowodów osobistych,

      6) prowadzenie rejestru dowodów osobistych i udostępnianie z niego danych,

      7) prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

      27. przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.

 

Uwagi:

1. Do końca 1945 roku prowadzona była wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego w parafiach. Do 1919 roku księgi były prowadzone w języku rosyjskim.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie znajdują się księgi:

a)  urodzeń, małżeństw i zgonów z parafii: Pińczów, Bogucice, Młodzawy, Krzyżanowice, Zagość obejmujące zdarzenia za kres ostatnich 100 lat,

b) urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego obejmujące zdarzenia za kres ostatnich 100 lat (...-1941 r.)

2. Od 1946 roku prowadzona jest cywilna  rejestracja stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie oraz przejściowo w byłych Gromadzkich Radach Narodowych:

 Bogucice (1955-1959), Brzeście-Włochy (1955-1959), Gacki (1973-1976),  Kopernia (1955-1959),  Kozubów (1955-1959), Krzyżanowice (1955-1972), Młodzawy (1955-1959), Szarbków (1955-1959), Zagość (1955-1959),

3. Sposób załatwiania spraw w USC  opisany w BIP na stronie - Sprawy obywateliUrząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl