Obwieszczenie o zapytanie o raport

Wersja do druku

Pińczów dnia 29.03.2006 rok

ROŚ.IIIa.7627/21/06

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

    Zgodnie z art.45a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627, z póź. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póź.zm) zawiadamiam, że :

1.w dniu 28.03.2006 roku w związku z prowadzonym postępowaniem  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Brzeście i Podłęże gm. Pińczów” zostało skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego  zapytanie dotyczące obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko  następującej treści :

 

 

Pieczęć podłużna o treści

Urząd Miejski  28-400 Pińczów

ul.3-go Maja 10 tel(041)3573912,

fax(041)35 Wydział Rolnictwa i

Ochrony Środowiska

                                                                                                                                  Pińczów dnia 28.03.2006 rok

 

ROŚ.IIIa.7627/21/06

                                                     Wojewoda  Świętokrzyski

              

                    Postanowienia   art..51  ust.1  pkt.3   i  ust.3 . pkt. 2  ustawy   z dnia   27  kwietnia  2001 roku –  Prawo  ochrony   środowiska  ( Dz.U. z   2001   roku

Nr 62, poz.627 z póź.zmianami ) wprowadzają wymóg stwierdzenia dla przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko      obszar Natura  2000  konieczność sporządzenia raportu oraz określenie jego ewentualnego zakresu.

Informacja o przedsięwzięciu:

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie  polega  na budowie telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z  przyłączami do budynków w miejscowości Brzeście i Podłęże gm.Pińczów.

Jest to inwestycja liniowa i obejmuje budowę telekomunikacyjnej szafy dostępowej, podziemnego kabla światłowodowego, kabli rozdzielczych układanych bezpośrednio w ziemi, wyprowadzane na istniejące i budowane słupy teletechniczne a następnie podwieszane na podbudowie słupowej istniejącej i budowanej, budowie przyłączy ziemnych i napowietrznych oraz przyłącza elektroenergetycznego do projektowanej szafy telekomunikacyjnej. Słupki kablowe znajdować się będą 71 cm nad gruntem  a słupy  teletechniczne  5,6m i 6,8 m.

Puszki kablowe przyłączy wyposażone będą w urządzenia ochrony przed przepięciami i przewężeniami powstającymi w torach kablowych i napowietrznych. Przyłącza wykonane będą kablami układanymi bezpośrednio w ziemi.

Przedsięwzięcie  jest zlokalizowane na obszarach zabudowanych,trasa projektowanych kabli i linii słupowych przebiega w pasach drogowych i będą układane częściowo współbieżnie do istniejących telekomunikacyjnych linii kablowych.

Lokalizacja projektowanych urządzeń wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, naziemnego oraz uzgodnień branżowych.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach  o nr ewidencyjnych :

Brzeście :  787, 181, 434/2, 182, 544, 530, 458, 372, 1258, 1287, 364, 516, 788,786,785,784,783,782,705, 702, 701/3, 701/2, 529, 299, 520, 371/4, 178/1,

371/3, 1255/1, 1255/2, 1256/5, 1262, 1289, 1290,371/1, 366/1, 177/1

Podłężę : 357, 272, 196, 358, 651, 482, 273, 197, 584, 643, 371, 353, 356, 944, 198, 610, 354, 352, 351, 271, 652, 612, 654, 614, 656/1, 656/2, 653, 618, 616/1,

620, 660, 616/2, 926, 194, 193, 662, 664, 666, 670, 628/1, 628/2, 630/1, 630/2, 631, 634, 633/1, 636, 637, 635/1, 638, 639, 594, 642, 593, 601, 469/1,403

Pińczów : 78

Powierzchni działek wnioskodawca nie podaje z uwagi na liniowy charakter inwestycji i znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni działek.

Powierzchnia zajmowana przez przedsięwzięcie :

 -   linia optotelekomunikacyjna  1,302 km,  52 m²

 -   studnia kablowa                         1 szt,      1,5 m²

 -   linia kablowa rozdzielcza       4,483 km,  134 m²

 -   linie kablowe przyłącza          2,623 km,     39 m²

 -   linia kablowa rozdzielcza        0,258 km,      7 m²

 -   linia kablowa przyłącza           0,076 km       1 m²

 -   szafa telekomunikacyjna             1 szt,       0,7 m²

 -   konstrukcje wsporcze ( słupy )    8 szt,  ogółem   o,5 m²

 -   słupki kablowe                             3 szt,  ogółem   0,3 m² 

Inwestycja realizowana jest na obszarach zabudowanych. Zajmowana powierzchnia   jest obecnie wykorzystywana  jako pas drogowy  pokryty  trawą ;

działki budowlane – trawniki, chodniki i wjazdy; tereny rolne – łąki i pastwiska i nieużytki , teren pokryty pospolitymi gatunkami traw.

3. Rodzaj technologii.

Do budowy zostaną zastosowane znormalizowane kable telekomunikacyjne w powłoce polietylenowej. Przekroczenia dróg o ulepszonej nawierzchni , rowów melioracyjnych i rzeki Branki wykonane zostaną metodą przecisku  poziomego.

Na słupach zostaną zamontowane piorunochrony, a cała instalacja słupowa będzie uziemiona .Wysokość słupów zaprojektowano z uwzględnieniem ukształtowania terenu.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Istniejące zagospodarowanie terenu, jego ukształtowanie ,uwarunkowania formalno-prawne nie pozwalają na inne rozwiązania alternatywne  realizacji inwestycji.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii – inwestycja  wymaga zasilania  energetycznego ,szacunkowe zapotrzebowanie 6 kW/MW.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przedsięwzięcie nie wykorzystuje zasobów naturalnych, nie powoduje emisji do środowiska substancji, pola elektromagnetycznego, energii, promieniowania lub innych czynników szkodliwych czy uciążliwych również w przypadku wystąpienia awarii instalacji.

Przekroczenia  linii kablowych pod rowami melioracyjnymi i rzeką  Branką zaprojektowaną pod ich dnem co nie utrudni przepływu wód . Przyjęty sposób zagospodarowania  terenu  nie  wpłynie  negatywnie  na  walory przyrodniczo –

krajobrazowe.

Inwestycja nie wymaga  odprowadzenia wód opadowych, nie wprowadza odpadów do środowiska

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska  substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań  chroniących środowisko     przedsięwzięcie nie wprowadza ścieków technologicznych i bytowych do środowiska.

8. Możliwe transgraniczne  oddziaływanie  na środowisko – nie dotyczy

9. Obszary podlegające  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

Działki objęte  przedsięwzięciem  znajdują się na  obszarze   NATURA  2000

OSTOJA  NIDZIAŃSKA PLH 260003  i  na  terenie   Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

              W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii, dotyczącej konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego  zakresu .

Informuję, że w/w przedsięwzięcie  nie  jest umieszczone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zm./

Zał. szt.2

(ksero mapy ewidencyjnej

i wykaz stron )

Otrzymują :

1. Adresat

2.Pan Kazimierz Ginal

ul. Gomółki 61

25-456 Kielce

Pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A.

3. Strony wg wykazu

   powiadomione obwieszczeniem

4.      a/a                                                                                         

Pieczęć podłużna o treści :                                                             Z.up. Burmistrza

                                                                                                        mgr inż.Stanisław Ryznar

                                                                                        Naczelnik Wydziału Rolnictwa i                                                                                   

                                                                                     Ochrony Środowiska  (podpis)

 

2. Zapytanie skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2006 rok znak ROŚ.IIIa.7627/21/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy  można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul.Złota 7  w dniach pracy Urzędu tj. pon,śr.,czw.

godz. 7³º-15³º , wtorek 7³º- 17ºº i w  pt. 7³º- 14ºº

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

                                                                                                mgr inż. Łukasz  Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 878

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-04 15:38:34
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-10 10:02:51
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-04 15:38:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony