Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                Pińczów, dnia 20.04.2006r.

ROS.II.7627/10/8/06

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.  w dniu 20.04.2006r. został przesunięty termin załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów –  etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników” . Zawiadomienie miało następującą treść:

 

 

Pieczęć o treści:

Urząd Miejski

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. (041)3573912; fax: (041) 3572645

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pińczów, 20.04.2006r.

ROŚ.II.7627/10/8/06

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

            Zgodnie z treścią art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego uprzejmie informuję, że termin załatwienia wniosku z dnia 20.01.2006r. (data wpływu – 23.01.2006) w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów” – etap II: kanalizacja sanitarna – grawitacyjna i tłoczna wraz
 z pompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków, Uników
został przesunięty na dzień 20.06.2006r., ze względu na skomplikowane procedury postępowania, długi okres oczekiwania na opinie dotyczące obowiązku i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz dalsze postępowanie mające na celu wydanie wymienionej decyzji.

Zgodnie z art. 35 § 5 do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O sposobie załatwienia wniosku w tym terminie wnioskodawca zostanie zawiadomiony odrębnym pismem.

                 Pieczęć o następującej treści:                      Z up.Burmistrza  mgr Alina Pełka z-ca Naczelnika Wydziału

                                                                                                                    Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                               (podpis)

Otrzymują:

1.            Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

2.            Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”

                Pan Jan Sowiar, ul. Targowa 18, Kielce

3.            strony postępowania powiadomione obwieszczeniem

4.            a/a

 

2. Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawy z dnia 20.04.2006r. znak: ROŚ.II.7627/10/8/06 będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Złota 7 w dniach pracy pon. śr. czw. w godz. 7.30 – 15.30,, wt. w godz. 7.30 – 17.00, pt. w godz. 7.30-14.00

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

mgr inż. Łukasz Łaganowski


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 961

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-21 12:04:44
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-04-24 07:58:39
Ostatnia zmiana: Małgorzata Buczak, data: 2006-04-24 09:14:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony