Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                             Pińczów dnia 31.05.2006 rok

ROŚ.IIIa.7627/20/06

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

    Zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627, z póź. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego(jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z póź.zm) zawiadamiam, że :

1.w dniu 30.05.2006 roku w związku z prowadzonym postępowaniem  dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin gm. Pińczów” zostało wydane postanowienie określające obowiązek i zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko  następującej treści :

 

 

Pieczęć podłużna o treści

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Pińczów, dn.30.05.2006r.

 

ROŚ.IIIa.7627/20/ 06

 

POSTANOWIENIE

 

 

                          Na podstawie art. 51 ust.1 pkt.3, ust. 2 i 2a oraz ust.3 pkt. 2 w związku z art. 46a ust. 7 pkt.4, ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania  administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póź.zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa telekomunikacyjnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach – Bogucice I, Bogucice II, Marzęcin gm. Pińczów”  

 

POSTANAWIAM

 

nałożyć na  Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach w imieniu której działa Pełnomocnik Kazimierz Ginał  ul.Gomółki 61, Kielce   obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 I.

       1)   opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji
 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,

2a) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu

    b)najkorzystniejszego dla środowiska

      wraz z uzasadnieniem wyboru,

4) i 4a  nie dotyczy

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)   ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

c)-d) nie dotyczy

e)wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit.a-b

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)   istnienia przedsięwzięcia,

b)   wykorzystywania zasobów środowiska,

oraz metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

8), 9) , 10), 10a  i 11)  nie dotyczy

12) nie dotyczy

13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

14)streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15)nazwisko osoby sporządzającej raport,

16)źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

 

II. Informacje, o których mowa w części I pkt. 5-7, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanego  wariantu w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

 

III.W raporcie należy  rozważyć wariantowanie  lokalizacji inwestycji w przypadku możliwości pogorszenia stanu siedlisk i gatunków chronionych na mocy dyrektyw  siedliskowej i ptasiej.     

 

IV. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

 

 

UZASADNIENIE

 

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach, w imieniu której działa Pełnomocnik Kazimierz Ginał  ul.Gomółki 61, Kielce   zwróciła się z wnioskiem z dnia 02.02.2006r (data wpł. 16.02.2006 rok ) do  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie nie tylko na obszarach zabudowanych i pasach drogowych ale również na terenach rolnych– łąki , pastwiska i nieużytki. .Prowadzone roboty ziemne czasowo zmienią ukształtowanie terenu a praca sprzętu mechanicznego będzie źródłem hałasu.Te elementy mogą ,szczególnie na etapie realizacji, znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – Ostoja Nidziańska PLH 260003 i spowodować zmiany w siedliskach i gatunkach roślin i zwierząt chronionych  na tym terenie na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

Po przeanalizowaniu wniosku organ uznał że, wnioskowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz.U. nr 257, poz.2573 z późn. zm.) a w szczególności § 5 ppkt.2e, może znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasięgnięciu opinii wojewody w przypadku przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt.3 i ust. 3 pkt. 2 organ wystąpił z zapytaniem do Wojewody o stwierdzenie obowiązku i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 27.04.2006r. znak: ŚR.IV.6613/2-86/06 (data wpływu do Urzędu 02.05.2006r.)  i pismem z dnia 18.05.2006 roku  znak ŚR.IV.6613/2-86/06 (data wpł. do tut. Urzędu 23.05.2006 rok) wyraził opinię o zasadności sporządzenia raportu. Organ po przeanalizowaniu zakresu wskazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Organ , zgodnie z treścią art. 51 ust. 2a  odstąpił od nałożenia pełnego zakresu raportu a skupił się tylko na możliwych oddziaływaniach w odniesieniu do siedlisk i gatunków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz zgromadzonymi dokumentami, organ  rozstrzygnął jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Pińczów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

Otrzymują :

1.Pan Kazimierz Ginał

   ul.Gomółki 61,45-456 Kielce

   Pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.Strony wg wykazu

   powiadomione przez obwieszczenie

3.   a/a           

                                                                                                    Pieczęć podłużna o treści :     

                                                                                                Z.up. Burmistrza  mgr Alina Pełka

                                                                                              z-ca  Naczelnika Wydziału Rolnictwa

                                                               i  Ochrony  Środowiska    

                                                          (podpis)

 

2. Postanowienie z dnia 30.05.2006 rok znak ROŚ.IIIa 7627/20/06, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy  można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Złota 7  w dniach pracy Urzędu tj. pon, śr., czw.  godz. 7³º-15³º , wtorek 7³º- 17ºº i w  pt. 7³º- 14ºº

                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                mgr inż. Łukasz  Łaganowski

                                                                                             ( podpis nieczytelny )

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 974

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2006-06-06 09:25:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2006-06-07 11:58:39
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2011-01-20 09:28:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony