ZARZĄDZENIE NR 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 20/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 21.03.2008

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia się   zbyć na   rzecz  Pani  Kazimiery  Złotnik  lokal  mieszkalny  nr 13 o pow. użytkowej 33,90 m2  i piwnicy o pow.1.06 m2 budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Gackach na Osiedlu Robotniczym 35B, obręb Leszcze  o wartości 33,250,00zł. /słownie: trzydzieści trzy  tysiące  dwieście pięćdziesiąt złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 4.988,00 złotych /słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem  złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni    wraz  z powierzchnią pomieszczeń  przynależnych  do  łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku  wynoszącym 34,96/1823,69 części  działki nr 80/2 o pow.1239 m2 o wartości 1.020,00 zł. /słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 153,00 złotych /słownie: sto pięćdziesiąt trzy  złote./

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 770

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-03-28 15:11:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-03-31 08:33:18
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-03-28 15:11:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony