Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2008 roku została wydana na rzecz Gminy Pińczów decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 41/8, 43/5 i 45, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zalewu Pińczowskiego - etap I”, mającego na celu odprowadzenie wody z Zalewu Pińczowskiego do rzeki Nidy. W/w inwestycja swym zakresem obejmuje budowę : budowli upustowo- wlotowej, dwóch rurociągów PE prowadzonych obok siebie równolegle na tym samym poziomie wraz z przejściem pod wałem przeciwpowodziowym, niecki wylotowej do rowu oraz rowu odprowadzającego wodę do rzeki Nidy.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 10 czerwca 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 891

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-06-16 09:10:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-16 09:15:40
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-06-16 09:10:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony