Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  49/08  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  19.06. 2008 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity  tekst Dz. U.  z 2004 r. Nr. 261, poz.2603,  z późn.  zm.) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym  drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w  Szarbkowie,  zabudowanej budynkiem byłej świetlicy, oznaczonej w ewidencji gruntów, numerem  działki  490                      o powierzchni 1300 m2   -  obniża się w  trzecim przetargu  o  47 %  tj.  o  29 140,00 zł. cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła   62 000,00 zł       

            2.  Po  obniżeniu,  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza  w  trzecim przetargu  stanowi  kwotę:  32 860,00 zł. ( słownie:   trzydzieści  dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt  złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 817

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-06-20 13:47:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-23 08:59:03
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-06-20 13:47:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony