Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  50/08 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  19.06.2008 r.

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu  ustnym nieograniczonym,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

                 Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603) ,  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, położonej w  Brześciu, oznaczonej w ewidencji gruntów, numerem  działki  1430, o powierzchni 3200 m2  - obniża się w trzecim przetargu o  47 %  tj.  o  2 960,00 zł.  cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła  6 300,00 zł.

            2.  Po zastosowaniu  obniżenia,  o którym mowa w pkt. 1, cena wywoławcza w trzecim przetargu  stanowi  kwotę:  3 340,00 zł. ( słownie:  trzy  tysiące trzysta  czterdzieści złotych). 

 

                                                                                      § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 878

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-06-20 13:52:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-23 08:58:52
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-06-20 13:52:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony