Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                     Pińczów, dnia 19.01.2009r.

   OSiGM.II.7627/30/08

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

W dniu 19.01.2009r. w postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D, Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Pińczowie polegająca na: nadbudowie budynku hotelowego MOSiR, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skate parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowa oświetlenia terenu, budowa sieci i przyłącza wod – kan do budynków socjalno – sanitarnych”  zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 44 w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 893

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2009-01-20 11:59:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-01-20 12:41:35
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2009-01-20 11:59:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony