Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczówz dnia 19.02.2009r.

Wersja do druku

            Zarządzenie  Nr  10/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z  dnia  19.02.2009r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

 

            Działając na   podstawie  § 6 załącznika  nr 1  do  Uchwały  Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia "Rocznego  programu  współpracy Gminy Pińczów  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego w roku 2009".

 

 

§1

Postanawiam ogłosić  otwarty  konkurs   ofert  na realizację  zadań  publicznych  zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,              o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,           ul. 3 Maja 10.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

mgr inż. Włodzimierz  Badurak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Załącznik

                                                                                                                                                                                                       Do Zarządzenia Nr .10/09                                                                                                                                                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                                                                                                       z dnia  19.02.2009r.

Pińczów, dn. 19.02.2009r.

OGŁOSZENIE

 OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizacje zadań publicznych określonych w Uchwale Nr  XXXI/286/09 Rady Miejskiej                      w Pińczowie z dnia  28 stycznia 2009r.  w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009".

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi  zmianami/ ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację  zadań publicznych Gminy  w  obszarach:

 

1)     KULTURA FIZYCZNA, SPORT  i TURYSTYKA

Lp.

Nazwa zadania:

 

Kwota dotacji          w zł

w  2008r.

Kwota dotacji         w zł na 2009 r.

Termin realizacji

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej i międzynarodowej:

Piłka nożna:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym : miejskim,  gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,

-organizacja  imprez  sportowych  (np.: mecze)    

 

130.000,-zł

 

155.000,- zł

 

Rok 2009

 

dotację można przeznaczyć  na:

-  zakup sprzętu i strojów   sportowych,

- pokrycie  kosztów transportu na: mecze, zawody, turnieje, obozy   i zgrupowania  sportowe  ,

-  koszty pobytu /zakwaterowanie, wyżywienie/ dotyczące udziału w  meczach, zawodach, turniejach, obozach   i zgrupowaniach sportowych ,

- zakup napojów  ,  odżywek dla uczestników treningów , rozgrywek sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          opłaty startowe na zawodach, turniejach  i innych rozgrywkach sportowych,

-          zakup leków

-          koszty ubezpieczenia zawodników

-          zakup środków piorących, ekwiwalent za pranie 

-          koszty organizacji imprez sportowych: koszty sędziowskie, koszty obsługi medycznej, zakup nagród i inne

2

 

 

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej:

         prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej 

         udział w zawodach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

         organizacja zawodów

 

 

0

 

 

15.000,-zł

 

Rok 2009

dotację można przeznaczyć na:

-          zakup strojów  i sprzętu sportowego,

-          pokrycie kosztów  transportu na  imprezy  sportowe ( w tym: zawody, turnieje) ,

-          pokrycie kosztów   pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie) na imprezach sportowych (zawody, turnieje),

-          ubezpieczenie  uczestników zajęć,

-          opłaty startowe i komunikaty na zawodach, turniejach  i innych rozgrywkach sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          koszty korzystania z basenu /wynajem niecki basenowej,  

-          zakup nagród ( w tym np. puchary, emblematy, medale, drobne nagrody rzeczowe...)

 

 

2)     OCHRONA ZDROWIA, REHABILITACJA, PRZECIWDZIAŁANIE  ALKOHOLIZMOWI I INNYM UZALEŻNIENIOM

Lp.

Nazwa zadań :

 

 kwota dotacji

Termin realizacji

 

w 

2008r.

na 2009r.

1.

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie sekcji: piłki nożnej

         udział w turniejach, meczach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

         organizacja lokalnych  imprez sportowych – np.: mecze   

 

 

30.000,-zł

 

40.000,-zł

 

Rok 2009

 

 

dotację można przeznaczyć na:

-          zakup strojów i sprzętu sportowego,

-          pokrycie kosztów  transportu i  pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie) na imprezach sportowych (zawody, turnieje, mecze ,....),

-          zakup napojów dla  zawodników   ( uczestniczących w  treningach , meczach i innych imprezach sportowych ), 

-          opłaty startowe na zawodach, turniejach  i innych rozgrywkach sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          koszty ubezpieczenia zawodników ,

-          koszty nagród (w tym m.in.: puchary, emblematy, medale,  drobne nagrody rzeczowe,...)

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych.

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków.

 

2

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie sekcji piłki ręcznej - prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów, udział w turniejach, meczach i innych  imprezach sportowych: gminnych , regionalnych, krajowych i międzynarodowych

 

 

15.000,-zł

 

10.000,- zł

 

Rok  2009

 

dotację można przeznaczyć  na:

-  zakup sprzętu i strojów   sportowych,

- pokrycie  kosztów transportu na: mecze, zawody, turnieje, obozy  i zgrupowania  sportowe  ,

-  koszty pobytu /zakwaterowanie, wyżywienie/ dotyczące udziału w  meczach, zawodach, turniejach, obozach   i zgrupowaniach sportowych ,

- zakup napojów dla uczestników treningów , rozgrywek sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          opłaty  startowe na zawodach, turniejach  i innych rozgrywkach sportowych,

-          koszty ubezpieczenia zawodników

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych.

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków.

 

3

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia modelarskie / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

-          prowadzenie zajęć modelarskich oraz nauka pilotażu i sterowania modelami na komputerowym symulatorze lotów

-          udział w zawodach 

-          organizacja zawodów

 

 

   5000,-zł

 

16.000,-zł

 

Rok  2009

 

dotację można przeznaczyć  na:

- zakup  wyposażenia modelarni – w tym m.in.:  narzędzia elektryczne i ręczne, materiały modelarskie,  modele samolotów  i szybowców latających wraz z akcesoriami (w tym m.in.: napęd, aparatura do sterowania, ... )  ,

- zakup sprzętu do nauki pilotażu i sterowania modelami tj. : zestaw komputerowy  z oprogramowaniem 

- koszty transportu na zawody ,

- koszty ubezpieczenia

-zakup nagród (w tym m.in.: puchary, emblematy, medale, drobne nagrody rzeczowe,...)

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych .

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków.

 

4.

 

 

organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej

 

 

0

 

 

4.000,-zł

 

Rok 2009

dotację można przeznaczyć na:

-          zakup sprzętu sportowego,

-          pokrycie kosztów ubezpieczenia

-          wynagrodzenia trenerów

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków

 

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadania  publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania lub wspierania wykonania  zadania poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 3

  1. Pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  i  sporządzoną  według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,poz.2207)  wraz z załącznikami, należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego  ofertę wraz z określeniem nazwy zadania podanego  w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert,     w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia  .

 

 

 

  1. Do oferty należy załączyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub  odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy  od daty wydania)

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (którym może być: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (dotyczy podmiotów prowadzących działalność w roku 2008)

3. Umowa partnerska lub  oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie pkt V.1. partnera).

4. Statut oferenta – może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

5. Zaświadczenie z banku o  braku  obciążenia  rachunku  tytułem  egzekucyjnym  i  zadłużenia  na  rachunku  (z nazwą  i numerem konta)

6. Decyzję o nadaniu numeru  REGON – może być kserokopia poświadczona za zgodność              z oryginałem

7. Decyzję  o nadaniu  numeru NIP - może być kserokopia poświadczona za zgodność                     z oryginałem

8. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerskie, instruktorskie lub inne uprawniające               do prowadzenia zajęć   – mogą  być kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem

 

  1. Oferty mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności, jak zadanie określone w konkursie.

Jeśli  oferta  dotyczy  realizacji   zadania  z obszaru: „ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom”,  to  w  statucie  danej organizacji / instytucji  muszą  być zapisy  określające zaangażowanie  tej organizacji  w  sprawy związane              z rozwiązywaniem  problemów alkoholowych/

 

 

  1. Oferty, które  nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1 - 3 jak również pochodzące                    od podmiotów nie uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, podlegają odrzuceniu.

§ 4

            Kompletne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego /pokój 29/, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów   osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Gmina  otrzyma w terminie składania ofert, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 

§ 5

            Oferty podlegają wstępnej ocenie powołanej w tym celu przez  Burmistrza  Miasta i Gminy Pińczów  Komisji Konkursowej.

Ostateczną  decyzję  o  zleceniu  zadania i  udzieleniu  dotacji  podejmuje  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Komisja  Konkursowa  bierze  pod uwagę  następujące  kryteria  oceny  ofert:

 

1.    wysokość wnioskowanej kwoty

2. rzetelność  oraz wiarygodność oferenta / pozytywna ocena dotychczasowej współpracy z Gminą  Pińczów  [ jeśli była]

3. szczegółowość  zakresu  rzeczowego  zadania

4. zakładane  rezultaty realizacji  zadania

5. kwalifikacje  osób oraz  dotychczasowe  doświadczenia w realizacji zadań  podobnego typu.

 

Ocena ofert następuje przez głosowanie poszczególnych członków komisji konkursowej. Głosowanie następuje przez przyznanie punktów w skali od 0 do 10 przez każdego członka komisji.

Wynik końcowy dla każdego potencjalnego realizatora wylicza się wg wzoru:

 

Łączna suma punktów

-----------------------------  = WYNIK

    ilość głosujących

 

§ 6

           Komisja Konkursowa rozpatruje oferty w terminie  7 dni od dnia , w którym upłynął termin składania ofert. 

 

§ 7

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  w terminie 7 dni    od daty o której mowa w § 6.

§ 8

Z podmiotem którego oferta zostanie wybrana , Gmina  zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005r.               w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr264 poz.2207).

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 820

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-02-19 09:25:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-02-19 15:34:10
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-02-19 09:25:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony