Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                               Pińczów, dnia 06.04.2009r.

   OSiGM.II.7627/30/08

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z późn. zm.) zawiadamiam, że:

W dniu 06.04.2009r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D, Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie polegająca na: nadbudowie budynku hotelowego MOSiR, budowie amfiteatru wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi, budowie skate parku, aqua parku, budowie boisk, rozbudowie trybun z częściowym zadaszeniem, rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, rozbudowa oświetlenia terenu, budowa sieci
i przyłącza wod – kan do budynków socjalno – sanitarnych”
została wydana decyzja nr OŚiGM.II.7627/30/śr/07/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 38 w dniach pracy
w godz. 730 – 1530.

 

Na przedmiotową decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 814

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-04-07 11:42:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-04-07 15:17:12
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-04-07 11:42:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony