Obwieszczenie - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego

Wersja do druku

     Kielce,        maj 2009 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IG.IV.7723-13-7/09

 

                                                                            D E C Y Z J A

 

Na podstawie  art. 18  ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach  samorządowych   (Dz. U. Nr 32,  poz. 191  ze zm.)                                 

 

Stwierdzam

 

1.  nabycie przez Gminę Pińczów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczów:

-       obręb 03, ark . 1 jako działki ewidencyjne Nr Nr: 78, 80, 87 o łącznej pow. 0,3161 ha,

-       obręb 06, ark. 1, jako działki ewidencyjne Nr Nr: 126, 236 o łącznej pow. 0,3493 ha,

Nieruchomość stanowi mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku Znak: GN.VIII-7230/1/09. Zgodnie ze sporządzonym spisem została opisana w kartach inwentaryzacyjnych Nr 486 i Nr 487, stanowiącej  integralną część niniejszej decyzji.

oraz nabycie przez Gminę Pińczów z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczów:

-          obręb 03, ark. 1, jako działka ewidencyjna Nr 85, o pow. 0,0883 ha,

-          obręb 06, ark. 1, jako działka ewidencyjna Nr 233 o pow. 0,0852 ha,

-          obręb 08, ark. 3, jako działki ewidencyjne Nr Nr: 225, 228 o łącznej pow. 0,1929 ha, oraz ark. 4, jako działki ewidencyjne Nr Nr: 240, 287 o łącznej pow. 0,2486 ha,

-          obręb 09, ark. 1,  jako działki ewidencyjne Nr Nr: 11/1, 24, 45, 86, 87, 88, 123, 124, 132, 133, 137 o łącznej pow. 2,2408 ha,

-          obręb 10, ark. 1, jako działki ewidencyjne Nr Nr: 10, 39, 118 o łącznej pow. 1,4393 ha,

Nieruchomość stanowi mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 18 marca 2009 roku Znak: GN.VIII-7230/3/09. Zgodnie ze sporządzonym spisem została opisana w kartach inwentaryzacyjnych od Nr 483 do Nr 487, stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

 

2.      Niniejsza decyzja nie narusza praw osób trzecich do wspólnego korzystania z przedmiotu uwłaszczenia i czerpania pożytków przez dotychczasowych użytkowników.

 

                                                                        U Z A S A D N I E N I E

 

Sporządzony spis inwentaryzacyjny mienia ogólnonarodowego (państwowego) obejmujący nieruchomość opisaną w  załączonych kartach  inwentaryzacyjnych był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Pińczów w okresie od 5 marca 2009 r. do 7 kwietnia 2009 r.

O wyłożeniu spisu i możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do Komisji Inwentaryzacyjnej zainteresowane jednostki i osoby zostały powiadomione ogłoszeniami. Żadnych zastrzeżeń nie zgłoszono.

Prawomocna  decyzja  stwierdzająca nabycie  własności mienia, stanowi podstawę  wpisu  w księdze  wieczystej.

 

            Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, które można złożyć za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od daty jej  doręczenia.

 

Otrzymują:

 

1.      Burmistrz

      Miasta i Gminy

      Pińczów

 

2.      Skarb Państwa

      Starosta Pińczowski

 

3.      Pan Krzysztof Koniusz

Radny Rady Miejskiej

ul. Kołątaja 2/3

28-400 Pińczów

celem poinformowania

mieszkańców


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 892

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-06-17 13:37:18
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-17 14:40:03
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-06-17 13:37:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony