Zarządzenie nr 88/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.09.2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Wersja do druku

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E     N R  88/09

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

z dnia  08.09.  2009 r.

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 

 

 

 

                 Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.), art. 109 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603  z późn.  zm. ),  oświadcza się co następuje:

 

 

                                                                  § 1.

 

           Nie wykonać prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej,  oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr. 05  nr działki 92/8 o powierzchni  809 m2 i nr 92/9 o powierzchni  207 m2 w odniesieniu do której sporządzona  została umowa sprzedaży  warunkowa  z dnia 23.07. 2009 r.  w Kancelarii Notarialnej Pani  Joanny  Waniołka w Pińczowie.

 

                                                                   § 2.

 

           Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi   Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

                                                                  § 3.

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 673

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-09-09 12:33:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-09-14 08:27:59
Ostatnia zmiana: Przemysław Fatyga, data: 2018-02-22 13:07:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony