Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                      BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

Ogłasza rokowania, na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy:

     I.   nieruchomość  gruntowa zabudowana budynkiem  Domu Kultury,  położona                    w Gackach, oznaczona w  ewidencji  gruntów Leszcze, jako  działka   nr  485/1                            o  powierzchni 2575 m2.  Nieruchomość ta stanowi własność Gminy, ma urządzoną księgę wieczystą  Nr KW 23216. 

Dla przedmiotowej nieruchomości  nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza wynosi  290 000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w rokowaniach nie będzie doliczony  podatek od towarów  i usług  VAT.

Przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach:

pierwszy w dniu  20 maja 2009 r,  drugi w dniu 15  lipca 2009 r. a trzeci w dniu 16 września  2009 r.  zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania przeprowadzone zostaną  w dniu  30.10.  2009 r.  w budynku  Urzędu Miejskiego             w    Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10  o godz.  900  

     Warunkiem uczestnictwa w  rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości   30 000,00 zł. tytułem  zabezpieczenia przed uchyleniem się od zawarcia umowy  i winna być wnoszona w gotówce  na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 64105014291000000500292032  ING  Bank Śląski  Oddział   w  Pińczowie.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23. 10. 2009 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  tut. urzędu.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.  

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach   należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „  Rokowania – nieruchomości”  w kancelarii  Urzędu Miejskiego             w  Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, w terminie do dnia  26. 10.2009 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie pisemne  powinno zawierać :

  1. nazwę, siedzibę i status prawny uczestnika rokowań;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia
  3. proponowaną cenę nabycia, i sposób jej  zapłaty
  4. potwierdzenie wpłaty  zaliczki
  5. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń;

Rokowania będą ważne bez względu na liczbę uczestników, chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Komisyjne otwarcie oraz kwalifikacja złożonych zgłoszeń do rokowań (część jawna ) do części niejawnej  odbędzie się  30 października 2009r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.               

Po zakwalifikowaniu zgłoszeń komisja przeprowadzi ustną część rokowań                          z wszystkimi uczestnikami  w dniu  30.10.2009 r.  o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

  O wynikach rokowań uczestnicy  zostaną zawiadomieni  ustnie, bezpośrednio po zamknięciu części niejawnej rokowań. Za nabywcę nieruchomości zostanie uznany  uczestnik  proponujący najwyższą cenę.

 

Zaliczka złożona przez uczestnika, który  wygra rokowania zostanie  zaliczone  na poczet  ceny nabycia. Pozostali  uczestnicy rokowań  otrzymają zwrot zaliczki. Osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna – sprzedaży  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu          i terminie Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży  w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca.

          Dodatkowych  informacji  na temat  rokowań można uzyskać  w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy  ul.  3 Maja  10,  tel. 3573871, wew.  314.

Ogłoszenie o rokowaniach zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów.

  

           

       

 

 


Załączone pliki:

zal.3
(UMOWA_AP.doc - 49.664 KB) Data publikacji: 2018-02-28 12:55:50 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 892

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-09-21 12:14:05
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-09-21 14:27:08
Ostatnia zmiana: Alina Pełka, data: 2018-03-07 09:30:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony