Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.11.2009r.

Wersja do druku

Pińczów, 06 listopada 2009r.

 

OŚiGM.IX-7627/12/09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

 

            Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1999, poz.1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m, że w dniu 06 listopada 2009 roku tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju i Starosty Pińczowskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu dla  przedsięwzięcia pn. Budowa wodociągu w Zawarży – gmina Pińczów”.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania ( np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 36, w dniach  pracy, w godzinach 7.30-15.30. 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 821

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-11-06 12:01:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-11-09 12:00:41
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-11-06 12:01:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony