ZA R Z Ą D Z E N I E NR 134/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących

Wersja do druku

 

 Z A R Z A D Z E N I E   NR  134/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  30.12.2009 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

       

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm. ), art.25 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

   

W  Zarządzeniu Nr 86/ 08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.          w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych  stref  wprowadza się następujące zmiany :

 

1) w § 2 ust. 1 lit.a dodaje się strefę  V  o treści :

   „ V Strefa   0,45 zł  w skali miesięcznej  + podatek VAT

                                                                                                                           

 

 2) Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do   

     niniejszego zarządzenia”.

 

 

 

                                                                      § 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i              

Gospodarki Mieniem.

                                                                     § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

                                                                      

 


Załączone pliki:

zalnr1
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_134_09.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2010-01-12 12:49:31 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 566

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-01-12 12:47:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-12 13:44:46
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-01-12 12:47:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony