Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.

Wersja do druku

            Zarządzenie  Nr  3/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z  dnia  28 stycznia 2010 r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

 

            Działając na   podstawie  § 6 załącznika  nr 1  do  Uchwały  Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia "Rocznego  programu  współpracy Gminy Pińczów  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego w roku 2010".

 

 

§1

Postanawiam ogłosić pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych  zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,   o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,ul. 3 Maja 10.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

mgr inż. Włodzimierz  Badurak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Załącznik

                                                                                                                                                                                                        Do Zarządzenia Nr 3/10                                                                                                                                                                                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 28 stycznia 2010 r.

OGŁOSZENIE

I  OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizacje zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XL/383/09 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia  25 listopada 2009r.  w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów

z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010".

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi  zmianami/ ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert i

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację  zadań publicznych Gminy  w  obszarach:

 

1)     DZIAŁANIA SPORTOWE ZWIĄZANE ZE STAROPOLSKĄ SZTUKĄ WŁADANIA SZABLĄ

Lp.

Nazwa zadania:

 

Kwota dotacji          w zł

w  2009r.

Kwota dotacji         w zł na 2010 r.

Termin realizacji

1

Kształtowanie wśród młodzieży i osób dorosłych postaw patriotycznych, budzenie zainteresowania i kultywowanie historycznych tradycji oręża polskiego poprzez naukę polskiej sztuki walki.

 

0

 

4.000,- zł

od dnia podpisania umowy

 do dnia     10 grudnia 2010r.

 

dotację można przeznaczyć na:

-          wynajem sali/lokalu niezbędnych do ćwiczeń

-          koszty organizacji pokazów sztuki walki i władania szablą, a także koszty uczestnictwa w widowiskach historycznych w tym: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, nagrody,

-          koszty ubezpieczenia uczestników zajęć,

-          zakup sprzętu i strojów historycznych.

 

 

 

 

 

2)     KULTURA FIZYCZNA, SPORT  i TURYSTYKA

Lp.

Nazwa zadania:

 

Kwota dotacji          w zł

w  2009r.

Kwota dotacji         w zł na 2010 r.

Termin realizacji

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej i międzynarodowej:

Piłka nożna:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i   

  dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym: miejskim,

  gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym,

  międzynarodowym,

- organizacja imprez sportowych

 

145.000,-zł

 

110.000,- zł

 

od dnia podpisania umowy    do  dnia     10 grudnia 2010r.

 

dotację można przeznaczyć na:

-     zakup sprzętu i strojów sportowych,

-     pokrycie kosztów transportu na: mecze, zawody, turnieje, obozy i zgrupowania sportowe,

-     koszty pobytu /zakwaterowanie, wyżywienie/ dotyczące udziału w  meczach, zawodach, turniejach, obozach     

       i zgrupowaniach sportowych ,

-     zakup napojów,  odżywek dla uczestników treningów rozgrywek sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          opłaty startowe na zawodach, turniejach  i innych rozgrywkach sportowych,

-          zakup leków i artykułów medycznych,

-          koszty ubezpieczenia zawodników

-          zakup środków piorących, ekwiwalent za pranie,

-          koszty organizacji imprez sportowych: koszty sędziowskie, koszty obsługi medycznej, koszty ochrony/zabezpieczenia imprezy, zakup nagród, wynajem sanitariatów.

2

 

 

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej:

         prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów oraz prowadzenie sekcji pływackiej 

         udział w zawodach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

         organizacja zawodów

 

 

15.000,-zł

 

 

10.000,-zł

 

od dnia podpisania umowy    do dnia   10 grudnia 2010r

dotację można przeznaczyć na:

-          zakup strojów i sprzętu sportowego,

-          pokrycie kosztów transportu na imprezy sportowe ( w tym: zawody, turnieje) ,

-          pokrycie kosztów pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie) na imprezach sportowych (zawody, turnieje),

-          ubezpieczenie uczestników zajęć,

-          opłaty startowe i komunikaty na zawodach, turniejach i innych rozgrywkach sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          koszty korzystania z basenu /wynajem niecki basenowej,

-          zakup nagród ( w tym np. puchary, emblematy, medale, drobne nagrody rzeczowe)

3

 

 

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  wśród  społeczności lokalnej Gminy  Pińczów oraz  promocja  regionu  na  arenie  krajowej  i międzynarodowej poprzez:

- prowadzenie szkolenia sportowego – zajęcia strzeleckie   

  dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym : miejskim, 

  gminnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym,

  międzynarodowym,

-organizacja  imprez  sportowych  (np.: zawody strzeleckie )   

 

 

10.000,-zł

 

 

6.000,-zł

 

od dnia podpisania umowy    do  dnia     10 grudnia 2010r.

 

 

dotację można przeznaczyć na:

-          zakup sprzętu sportowego,

-          pokrycie kosztów transportu na  imprezy  sportowe ( w tym: zawody, turnieje) ,

-          pokrycie kosztów pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie) na imprezach sportowych (zawody, turnieje),

-          ubezpieczenie uczestników zajęć,

-          opłaty startowe i komunikaty na zawodach, turniejach i innych rozgrywkach sportowych,

-          zakup nagród ( w tym np. puchary, emblematy, medale, drobne nagrody rzeczowe)

 

 

3)     OCHRONA ZDROWIA, REHABILITACJA, PRZECIWDZIAŁANIE  ALKOHOLIZMOWI I INNYM UZALEŻNIENIOM

Lp.

Nazwa zadań :

 

 kwota dotacji

Termin realizacji

 

w 

2009r.

na 2010r.

1.

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie sekcji: piłki nożnej

         udział w turniejach, meczach i innych  imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju

         organizacja lokalnych  imprez sportowych – np.: mecze   

 

 

50.000,-zł

 

55.000,-zł

 

od dnia podpisania umowy    do  dnia     10 grudnia 2010r.

 

 

dotację można przeznaczyć na:

-          zakup strojów i sprzętu sportowego,

-          pokrycie kosztów  transportu i  pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie) na imprezach sportowych (zawody, turnieje, mecze ,....),

-          zakup napojów dla  zawodników   ( uczestniczących w  treningach , meczach i innych imprezach sportowych ), 

-          opłaty startowe na zawodach, turniejach  i innych rozgrywkach sportowych,

-          wynagrodzenia trenerów,

-          koszty ubezpieczenia zawodników ,

-          koszty nagród (w tym m.in.: puchary, emblematy, medale,  drobne nagrody rzeczowe,...)

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych.

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków.

 

2

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia modelarskie / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

-          prowadzenie zajęć modelarskich oraz nauka pilotażu i sterowania modelami RC w tym na komputerowym symulatorze lotów

-          organizacja zawodów

-          udział w zawodach i innych imprezach sportowych o tematyce modelarstwa na terenie gminy, regionu i kraju

 

 

 16.000,-zł

 

 

11.000,-zł

 

od dnia podpisania umowy    do  dnia     10 grudnia 2010r.

 

 

dotację można przeznaczyć  na:

- zakup  wyposażenia modelarni – w tym m.in.:  narzędzia elektryczne i ręczne, materiały modelarskie,  modele

  samolotów , szybowców latających, latawców wraz z akcesoriami (w tym m.in.: uprząż, aparatura do

  sterowania),

- zakup sprzętu elektronicznego służącego uczestnikom zajęć w modelarni lotniczej tj.: rzutnik multimedialny,

  radiotelefony (radia lotnicze),

- koszty transportu i wyżywienia na zawodach,

- koszty ubezpieczenia,

- zakup nagród (w tym m.in.: puchary, emblematy, medale, drobne nagrody rzeczowe),

- wynagrodzenia trenerów / instruktorów

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych .

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków.

 

3.

 

 

organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:

         prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej

 

 

4.000,-zł

 

 

4.000zł

 

od dnia podpisania umowy    do dnia     10 grudnia 2010r.

 

dotację można przeznaczyć na:

-          pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć  ,

-          wynagrodzenia trenerów / instruktorów  lub  koszt  godzin  jazdy konnej,   

-          zakup nagród dla uczestników zajęć , 

-           zakup  posiłku  dla uczestników zajęć

 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową , biorących udział w zajęciach świetlicowych

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków

 

 

 

 

 

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadania  publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania lub wspierania wykonania  zadania poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub dofinansowanie jego realizacji.

§ 3

  1. Pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  i  sporządzoną  według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,poz.2207)  wraz z załącznikami, należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego  ofertę wraz z określeniem nazwy zadania podanego  w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia  .

 

  1. Do oferty należy załączyć:

1) W  przypadku:

            a) organizacji pozarządowej / podmiotu /  jednostki organizacyjnej / podlegających  rejestracji – aktualny odpis  z  odpowiedniego  rejestru potwierdzający  status  prawny  danej organizacji pozarządowej / podmiotu / jednostki organizacyjnej  i  umocowanie  osób  go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy  od daty wydania) - może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

            b) organizacji pozarządowej / podmiotu /  jednostki organizacyjnej / podlegających wpisowi do ewidencji – aktualny wyciąg z ewidencji  lub  inne  dokumenty potwierdzające  status  prawny  danej organizacji pozarządowej / podmiotu /  jednostki organizacyjnej  i  umocowanie  osób  go reprezentujących (ważne do 3 miesięcy  od daty wydania) - może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (którym może być: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (dotyczy podmiotów prowadzących działalność w roku 2009) - może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

3) Umowa partnerska lub  oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie pkt V.1. partnera)- może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

 

4) Statut oferenta  aktualnie obowiązujący  – może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

5. Zaświadczenie z banku o  braku  obciążenia  rachunku  tytułem  egzekucyjnym  i  zadłużenia  na  rachunku  (z nazwą  i numerem konta)

6. Decyzję o  nadaniu numeru lub  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – może być kserokopia poświadczona za zgodność  z oryginałem

7. Decyzję lub  zaświadczenie  o nadaniu  numeru NIP - może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

8. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerskie, instruktorskie lub inne uprawniające               do prowadzenia zajęć   – mogą  być kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem

 

  1. Oferty mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności,  jak zadanie określone w konkursie.

Jeśli oferta  dotyczy  realizacji   zadania  z obszaru: „ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom”,  to  w  statucie  danej organizacji / instytucji  muszą  być zapisy  określające zaangażowanie  tej organizacji  w  sprawy związane     z rozwiązywaniem  problemów alkoholowych/

 

  1. Oferty, które  nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1 - 3 podlegają odrzuceniu.

§ 4

            Kompletne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego /pokój 29/, ul. 3 Maja 10,28-400 Pińczów osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Gmina otrzyma w terminie składania ofert, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 5

            Oferty podlegają wstępnej ocenie powołanej w tym celu przez Burmistrza  Miasta i Gminy Pińczów  Komisji Konkursowej.

Ostateczną  decyzję  o  zleceniu  zadania i  udzieleniu  dotacji  podejmuje  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Komisja  Konkursowa  bierze  pod uwagę  następujące  kryteria  oceny  ofert:

 

1.    wysokość wnioskowanej kwoty

2.  rzetelność  oraz wiarygodność oferenta / pozytywna ocena dotychczasowej

     współpracy z Gminą  Pińczów  [ jeśli była]

3.  szczegółowość  zakresu  rzeczowego  zadania

4.  zakładane  rezultaty realizacji  zadania

5. kwalifikacje  osób oraz  dotychczasowe  doświadczenia w realizacji zadań   

    podobnego typu.

 

Ocena ofert następuje przez głosowanie poszczególnych członków komisji konkursowej. Głosowanie następuje przez przyznanie punktów w skali od 0 do 10 przez każdego członka komisji.

Wynik końcowy dla każdego potencjalnego realizatora wylicza się wg wzoru:

 

Łączna suma punktów

-----------------------------  = WYNIK

    ilość głosujących

§ 6

           Komisja Konkursowa rozpatruje oferty w terminie   7 dni od dnia , w którym upłynął termin składania ofert. 

§ 7

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  w terminie 7 dni    od daty o której mowa w § 6.

§ 8

Z podmiotem którego oferta zostanie wybrana, Gmina zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005r.               w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr264 poz.2207).  


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 759

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2010-01-28 09:30:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-28 09:51:09
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2010-01-28 09:30:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony