ZARZĄDZENIE NR 17/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 12.03.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 17/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 12.03.2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  z późniejszymi zmianami/,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1

                      Postanawia  się  zbyć na rzecz Pani Ewy Dębiec  lokal  mieszkalny  nr 12          o  pow. użytkowej 45,50  m2  w  budynku  mieszkalnym  przy  ulicy  Armii Krajowej 16        o wartości 91.500,00 złotych /słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu  wynosi 13.725,00 złotych /słownie: trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych/ wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na której usytuowany jest budynek odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni wszystkich lokali wynoszącym  4550/108500 części działki oznaczonej w  ewidencji gruntów numerami nr 494/17, 494/13, 494/12 494/25 o łącznej pow.1298 m2 o wartości 2.450,00 zł /słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty, I opłata roczna  wynosi 92,00 złotych  plus 22% podatku VAT w kwocie 20,24 zł., co stanowi kwotę 112,24 zł /słownie: sto dwanaście złotych dwadzieścia cztery grosze /

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 661

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-03-16 08:02:15
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-03-16 08:15:53
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-03-16 08:02:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony