Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 29.04. 2010 rw sprawie sprostowania udziału części gruntu w nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  26/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   29.04. 2010 r

       

             w sprawie sprostowania udziału  części gruntu w  nieruchomości stanowiącej  własność Gminy.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.159 z późn. zm. ), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXII/179/04 z dnia  22 września 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu,  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Postanawia się sprostować  właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku  przy ul. Grodziskowej  23 A w Pińczowie,  Tomaszowi i Agnieszce małż. Linart, wpisane w księdze wieczystej Nr KW 27635, prawo współwłasności  wynoszące  92,55/ 331,86 części wspólnych  budynku i wpisanie nowego udziału, który wynosi 92,55/463,84 części, oraz zmienić udział współwłasności wynoszący 92,55/ 331,86 części,  wpisany w księdze wieczystej Nr KW  27634,  i  wpisać nowy udział  92,55/463,84 części w nieruchomości gruntowej pod budynkiem obejmującej  działki  nr  85/3 o powierzchni 0,0673 ha i nr 85/2  o powierzchni 0,0865 ha. Łączna powierzchnia gruntu pod budynkiem  wynosi  0,1538 ha

2.      Zmiana udziału wymienionego w pkt. 1 następuje w wyniku prostowania zapisów  w księdze wieczystej Nr KW 27634 oraz wprowadzenia do rejestru budynków nowych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Grodziskowej 23 A w Pińczowie, powstałych  w wyniku przebudowy pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne. 

  

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się  Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 667

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-16 13:39:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-16 14:42:19
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-16 13:39:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony