Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 27.08.2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Wersja do druku

      Z A R Z A D Z E N I E   NR   62/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia    27. 08. 2010 r.

      

             w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej            własność Gminy.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.159 z późn. zm. ), art. 204, art. 205  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (jednolity tekst                    z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651),  Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/276/05  z dnia 18 sierpnia  2005 roku w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

   1. Postanawia się przekazać w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, na rzecz              Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Pińczowie, nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy, oznaczoną w ewidencji gruntów m. Pińczowa , obr. 02 nr działki 30/1 o powierzchni 450 m2 i  nr działki 30/4 o powierzchni 552 m2.

      Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 28859.

   2. Przenieść nieodpłatnie na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”             w Pińczowie własność budynku (pawilon handlowo – gastronomiczny), wybudowanego na nieruchomości opisanej w pkt. 1.

 

§ 2.

 

  

Wykonanie Zarządzenia zleca się  Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 4.

 

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                   


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 593

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-08-27 08:58:14
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2010-08-27 10:09:02
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-08-27 08:58:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony