Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prawa własności nieruchomości

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR  64/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia    31.08. 2010 r.

 

           w  sprawie wyrażenia zgody  na przyjęcie prawa własności nieruchomości   

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art. 13,  ust. 2 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651.),  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

                   Wyraża się zgodę, na przyjęcie przez Gminę Pińczów nieodpłatnie, od Skarbu Państwa  -  Starosty Pińczowskiego,  prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej  w Pińczowie, przy ul. Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów  m. Pińczowa obr. 05,  jako działka nr 322/20  o powierzchni  0,0248 ha , uregulowanej w księdze wieczystej Nr KW 31458.

 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                         


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 584

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-08-31 14:00:37
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2010-08-31 14:05:44
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-08-31 14:00:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony