Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE  NR 77/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 23.09.2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651/,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,  oraz Uchwała     Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia  się  zbyć na rzecz  Ryszarda i Marii małż. Boreczek  lokal  mieszkalny   nr 2 o  pow. użytkowej  55,20 m2  wraz  z  pomieszczeniem przynależnym piwnicy o pow.7,60 m2  w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Pińczowie przy ulicy 3 Maja nr 42 o wartości 101.500,00zł./słownie: sto jeden tysięcy pięćset złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 5.075,00 złotych /słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchniami pomieszczeń przynależnych wynoszącym 62,80/391,00 części działki nr 97/2 o pow.1544 m2 o wartości 15.600,00 zł./słownie: piętnaście tysięcy  sześćset złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 780,00 złotych /słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych/. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta  KW 27627.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 612

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-10-04 14:12:25
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-10-05 08:43:45
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-10-04 14:12:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony