Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23.09.2010r. w sprawie zbycia budynku mieszkalnegow zabudowie szeregowej

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 78/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 23.09.2010 roku

w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/4300/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

                        Postanawia się zbyć na rzecz Małgorzaty i Krzysztofa  małż. Wiśniewskich budynek mieszkalny nr 21/4 w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni użytkowej  67,97 m2 , w tym: pow. użytkowa mieszkań 62,11 m2 i pow. piwnicy 5,86 m2 , położony w na Osiedlu w Gackach  o wartości 92.200,00zł /słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 4.610,00 złotych /słownie: cztery tysiące sześćset dziesięć złotych/ wraz ze sprzedażą działki  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  Obręb Leszcze nr 77/17 o pow.141 m2 o wartości 6.700,00 zł. /słownie: sześć tysięcy siedemset złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 335,00 złote /słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych /.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 25153.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 594

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-10-04 14:22:13
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-10-05 08:43:13
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-10-04 14:22:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony