Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19.10.2010r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 86/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 19.10.2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn.tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych  i domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie         z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta   i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

                        Postanawia  się zbyć na rzecz  Państwa Joanny i Jerzego  małż.Genzels  lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 38,21 m2  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ul.Grodziskowej 23A o wartości 60.900,00 złotych /słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset  złotych /, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 3.045,00 złotych /słownie: trzy tysiące czterdzieści pięć złotych/ wraz ze sprzedażą  własności ułamkowej gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej  lokalu   do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z powierzchniami pomieszczeń przynależnych znajdującymi się w budynku wynoszącym 3821/46384 części gruntu oznaczonej numerami działek: nr 85/2 i 85/3 o łącznej pow.1538 m2 o wartości 7.800,00 złotych /siedem tysięcy  osiemset  złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 390,00 złote /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt   złotych/

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW  27634

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi   Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 584

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-10-20 09:01:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-10-21 08:18:18
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-10-20 09:01:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony