Zarzadzenie Nr 104/2010 Burmistrza miasta i Gminy Pinczów z dnia 12.11.2010 roku zmieniające Zarzadzenie NrNr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 12.11.2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmin

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  104/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  12.11.2010 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.  w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm. ), art.25 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

     W Zarządzeniu Nr 86/08  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  z dnia 12.11.2008 r.          w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref wprowadza się następującą zmianę:

     

 -    § 2  ust. 5 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

 

         „2) za garaże i komórki magazynowe na terenie wsi  0,40 zł w skali miesięcznej

       + podatek VAT.”

 

 

                                                                    § 2.

 

             Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki   Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2011 r.  

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 613

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-11-15 10:28:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-16 10:31:08
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-11-15 10:28:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony