Zarzadzenie Nr 111/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 111/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 24.11.2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1

               Postanawia  się zbyć na rzecz Tadeusza Chlebowskiego lokal  mieszkalny  nr 17   o pow. użytkowej 50,00 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pińczowie przy ulicy  Klasztornej 23 o wartości 96.600,00 złotych /słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset  złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 4.830,00 złotych  /słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych /, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na którym usytuowany jest budynek, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się w budynku wynoszącym 50/804 części działki oznaczonej w  ewidencji gruntów Obręb 13 nr 135/2 o pow. 749 m2 o wartości 2.900,00 zł /słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych/, po zastosowaniu bonifikaty I opłata roczna wynosi 36,00 złotych /słownie: trzydzieści sześć złotych/. Do I opłaty rocznej dolicza się podatek VAT w wysokości 22% ,  co stanowi kwotę 7,92 złotych. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW 13023.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 577

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-11-25 08:45:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-25 10:49:51
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-11-25 08:45:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony