Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 listopada 2010 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 113/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011 – 2015

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 298, poz. 3080) zarządzam co następuje:

§ 1

1.      Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) projektu Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015.

2.      Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w Programu.

§ 2

Określa się:

Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 3 grudnia 2010 r.

Termin zakończenia konsultacji na dzień 9 grudnia 2010 r.

§ 3

1.      Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011 – 2015”. Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wypełnione i podpisane formularze należy składać w terminie określonym w § 2 zarządzenia w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 29, lub  przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

§ 5

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§6

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego - pani Agnieszka Strączek.

§ 7

Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Zarządzenie wraz z projektem w/w Programu podlega publikacji w BIP Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Gminy Pińczów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:


(Projekt Programu wspólpracy.doc - 114.176 KB) Data publikacji: 2010-11-25 11:15:54 Redaktor: Ewa Bawor

Opis: Program współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015


(Konsultacje projektu.doc - 26.112 KB) Data publikacji: 2010-11-25 11:19:18 Redaktor: Ewa Bawor

Opis: Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011-2015”


(Ankieta w sprawie konsultacji.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2010-11-25 11:23:49 Redaktor: Ewa Bawor

Opis: Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu „ Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na lata 2011 – 2015”.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 694

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2010-11-25 11:09:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-25 11:55:23
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2010-11-25 11:09:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony