Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 114/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia  25 listopada 2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651  z późniejszymi zmianami/,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1

                      Postanawia  się  zbyć na rzecz Państwa Władysława i Marii małż.Sitkowskich  lokal  mieszkalny  nr 21   o  pow. użytkowej 45,20  m2  w  budynku  mieszkalnym  przy  ulicy  Armii Krajowej 16 o wartości 87.400,00 złotych /słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu  wynosi 4.370,00 złotych /słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych/ wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na której usytuowany jest budynek odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni wszystkich lokali wynoszącym  4520/108500 części działki oznaczonej w  ewidencji gruntów numerami nr 494/17, 494/13, 494/12 494/25 o łącznej pow.1298 m2 o wartości 2.400,00 zł /słownie: dwa tysiące czterysta złotych/, po zastosowaniu bonifikaty, I opłata roczna  wynosi 30,00 złotych  plus 22% podatku VAT w kwocie 6,60 zł., co stanowi kwotę 36,60 zł /słownie: trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy /. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW 13408.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 563

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-11-26 13:58:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-29 08:07:26
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-11-26 13:58:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony