Zarządzenie Nr 115/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 115/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 25 listopada 2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

                    Postanawia się   zbyć na   rzecz  Jana i Stefanii małż. Nowak  lokal  mieszkalny  nr 1 o pow. użytkowej 47.43 m2  wraz z piwnicą o pow.8,75 m2 budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gackach na Osiedlu nr 10 obręb Leszcze o wartości 65.400,00zł. /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 3.270,00 złotych /słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych / wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku wynoszącym 56,18/324,55 części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Obręb Leszcze nr 479/3 o pow.1090 m2  o wartości 10.400,00 zł. /słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia wynosi 520,00 złotych /słownie: pięćset dwadzieścia   złotych./

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 526

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-11-26 14:01:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-11-29 08:06:46
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-11-26 14:01:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony