Zarządzenie Nr 129/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 07.12.2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

Wersja do druku

 

                       Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  129/10   

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  07. 12. 2010 r.                                                                           w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu  w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowych najemców

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U. Nr.102, poz.651 z póź.zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr. XXXVI z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

  Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska    i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                 

         


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 608

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-09 09:27:11
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-09 09:44:24
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-09 09:27:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony