Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.12.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 134/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

                                              z dnia   09.12.2010 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i  domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§  1.

 

            Postanawia się   zbyć na   rzecz  Pani Zofii  Kucharskiej,  lokal  mieszkalny  nr 6  o pow. użytkowej 21,58 m2 i piwnicy o pow. 9,31 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym  w  Gackach na Osiedlu Robotniczym 15, obręb Leszcze,  o wartości 36 700,00zł. /słownie: trzydzieści sześć tysięcy  siedemset złotych/. Po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 1 835,00 złotych /słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć  złotych/. Zbycie lokalu następuje wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni lokalu wraz  z powierzchnią pomieszczenia  przynależnego  do  łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz  z pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku  wynoszącym  30,89/372,28 części  działki nr 77/5 o pow.            1056 m2 o wartości 4.500,00 zł. /słownie: cztery tysiące pięćset  złotych/. Po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia udziału wynosi  225,00  złotych /słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych./

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 568

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-17 08:36:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-17 13:12:56
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-17 08:36:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony