Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.01.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 4/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 05.01.2011 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu,   oraz Uchwała Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

            Postanawia  się  zbyć na  rzecz Pani  Marii Sylwester  lokal  mieszkalny  nr 1  o  pow. użytkowej  53,50 m2 w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Pińczowie przy ulicy 3 Maja nr 59 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicy o pow.7,80m2  i  komórki o pow.7,00m2,  o wartości  92.800,00zł. /słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 4.640,00 złotych /słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych/. Zbycie następuje wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu z pomieszczeniami przynależnymi do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi  wynoszącym  68,30/1109,60  części  działki nr 5/12 i 345/1 o pow.3265 m2 o wartości 12.600,00 zł./słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 630,00 złotych /słownie: sześćset trzydzieści złotych/

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca  się Wydziałowi Ochrony  Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu  Miejskiego   w Pińczowie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 677

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-01-12 09:22:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-01-12 11:34:10
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-01-12 09:22:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony