Zarządzienie Nr 92_11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczow z dnia 21.07.2011

Wersja do druku

    Z A R Z A D Z E N I E   NR   92/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   21. 07. 2011 r.  

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn.  zm. ), art.39 ust. 1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.  z   2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),  zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej  w  Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich,  zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Pińczowa obręb 08, numerami  działek: 197  o powierzchni 0,1107 ha, 196 o powierzchni 0,0510 ha i 198 o powierzchni 0,0192 ha  -  obniża się w  drugim przetargu  o 30 % tj. o 90 000,00 zł  cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła   300 000,00 zł 

  

            2.  Po  zastosowaniu  obniżenia, o którym mowa w pkt. 1,  cena wywoławcza w  drugim przetargu  stanowi  kwotę:  210 000,00 zł. ( słownie:  dwieście dziesięć tysięcy  złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 569

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-07-22 12:40:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-07-25 08:11:05
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-07-22 12:40:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony