Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25.10.2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy według ustalonych stref.

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  121/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  25.10.2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale     na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm. ), art.25 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr. 102, poz. 651, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

                                                                 § 1.

 

1.  Ustala się czynsz dzierżawny za 1 m2 gruntu dla nieruchomości położonych na  terenie miasta i gminy Pińczów w/g stref określonych w załączniku do zarządzenia w następującej wysokości:

    a)  nieruchomości związane z działalnością usługowo-handlową:

         I   Strefa   2,40 zł.  miesięcznie  +  podatek VAT

         II  Strefa   1,90 zł.  miesięcznie +  podatek VAT

         III Strefa   1,80 zł.  miesięcznie  +  podatek VAT

         IV Strefa   1,10 zł.  miesięcznie  +  podatek VAT

         V  Strefa   0,55 zł.  miesięcznie  +  podatek VAT

    b)  nieruchomości pod garażami - 0,40 zł. miesięcznie  +  podatek VAT

    c)  nieruchomości  użytkowane rolniczo w obrębie zabudowy miejskiej - 0,30 zł. rocznie.

   d) pozostałe nieruchomości użytkowane rolniczo – 0,015 zł. rocznie  +  podatek VAT

   e)  nieruchomości  użytkowane jako parkingi   - 0,06 zł. miesięcznie  +  podatek VAT .

   f) nieruchomości  pod budynkami garażowymi i komórkami magazynowymi położonymi    na terenie wsi  w wysokości  -  0,25 zł. +  podatek VAT.

2.  Ustala się czynsz za najem lokali  użytkowych położonych w Pińczowie w wysokości:                 a) I  i  II Strefa  -    8,00 zł. za 1 m2 +  podatek VAT,

      b) III , IV i V  Strefa  - 4,00 zł. za 1 m2 +  podatek VAT.

3. Ustala się czynsz za najem:

    a) garaży położonych na terenie miasta  w wysokości :

           I strefa -4,00 zł. za 1 m2 miesięcznie + podatek VAT,

          II strefa -3,00zł. za 1 m2 miesięcznie + podatek VAT,

         III strefa -2,00zł. za 1 m2  miesięcznie  +  podatek VAT,

         IV strefa – 1,00 zł. za 1 m2  miesięcznie +  podatek VAT.

      

   b)  garaży i komórek magazynowych położonych na terenie wsi w wysokości - 0,40 zł.                za 1 m2  miesięcznie  +  podatek VAT.

 

4. Ustala się czynsz za dzierżawę  wodociągów zlokalizowanych w sołectwach gminy                 w wysokości  0,1%  ich wartości rocznej +  podatek VAT.

 

                                                             

 

                                                              

 

 

                                                            § 2.

 

Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów:  Nr 86/08 z dnia 12.11 2008 r , Nr 127/09 z dnia 14.12.2009 r, Nr 134/09 z dnia 30.12. 2009 r, nr 104/10 z dnia 12.11. 2010 r.  i  Nr 25/11 z dnia  17.02.2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

                                                              § 3.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

                                                              § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

                          


Załączone pliki:

zal.do zarz.
(zalacznik_do_zarzadzenia_Nr_121_11.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2011-10-26 09:14:58 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 965

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-10-26 09:09:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-10-26 13:31:20
Ostatnia zmiana: Renata Grabiwoda, data: 2020-06-16 10:52:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony