Urząd Stanu CywilnegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-03-17 08:45:31

URZĄD STANU CYWILNEGO adres: ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów telefon: (041)357-26-12 pracownicy: mgr inż. Kazimiera Dąbrowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Piotr Domagała - młodszy referent Urząd Stanu Cywilnego działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/; - ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami/; - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. /Dz.U . z 1998r. Nr 136 poz. 884/; - ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami. Wykaz prowadzonych spraw: - prowadzi archiwum aktów stanu cywilnego; - sporządza akty urodzeń, małżeństw, zgonów; - wydaje odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego; - przyjmuje zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego; - wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu wyznaniowego; - wydaje zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą; - przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, o uznaniu dziecka, o zmianie dziecku imienia /imion/, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa; - przyjmuje ,rozpatruje podania i wydaje decyzje w sprawach:  wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,  odtworzenie aktów stanu cywilnego,  ustalenie treści aktów stanu cywilnego,  sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego,  skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego: - przechowuje księgi stanu cywilnego z okresu ostatnich 100 lat; - wydaje odpisy skrócone i zupełne aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu; - wydaje zaświadczenia o braku aktu lub księgi; - nanosi wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych oraz oświadczeń stron; - nanosi przypiski w aktach urodzeń, i małżeństw; - sporządza wnioski o nadanie medali " Za długoletnie pożycie małżeńskie". UWAGI Do 1945 roku prowadzona była wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie znajdują się księgi z parafii: Pińczów, Bogucice, Młodzawy, Krzyżanowice, Zagość; księgi wyznania mojżeszowego oraz dodatkowo akty z USC byłych Gromadzkich Rad: Kozubów, Szarbków, Brzeście, Kopernia, Gacki.

Powrót