Urząd Stanu CywilnegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-04-17 08:11:23

adres: ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów

telefon: (041)357-26-12

pracownicy:

mgr inż. Kazimiera Dąbrowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

mgr inż Jerzy Lechowski - Z-ca Kierownika

Urząd Stanu Cywilnego działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U 1986r. Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami/;

- ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami/;

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. /Dz.U . z 1998r. Nr 136 poz. 884/;

- ustawy z dnia 19 listopada 2004r. o opłacie skarbowej Dz.U Nr 253 poz. 2532.

Wykaz prowadzonych spraw:

- prowadzi archiwum aktów stanu cywilnego;

- sporządza akty urodzeń, małżeństw, zgonów;

- wydaje odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego;

- przyjmuje zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

- wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu wyznaniowego;

- wydaje zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą;

- przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, o uznaniu dziecka, o zmianie dziecku imienia /imion/, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

- przyjmuje, rozpatruje podania i wydaje decyzje w sprawach: 

  • wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
  • odtworzenie aktów stanu cywilnego, 
  • ustalenie treści aktów stanu cywilnego, 
  • sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego, 
  • skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego:

- przechowuje księgi stanu cywilnego z okresu ostatnich 100 lat;

- wydaje odpisy skrócone i zupełne aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu;

- wydaje zaświadczenia o braku aktu lub księgi;

- nanosi wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych oraz oświadczeń stron;

- nanosi przypiski w aktach urodzeń, i małżeństw;

- sporządza wnioski o nadanie medali " Za długoletnie pożycie małżeńskie".

UWAGI

Do 1945 roku prowadzona była wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Pińczowie znajdują się księgi z parafii: Pińczów, Bogucice, Młodzawy, Krzyżanowice, Zagość; księgi wyznania mojżeszowego oraz dodatkowo akty z USC byłych Gromadzkich Rad: Kozubów, Szarbków, Brzeście, Kopernia, Gacki.



Powrót