PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wersja do druku

OPIS

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do

15 lutego i do 15 września każdego roku.

Podatek od środków transportowych uiszcza się bez wezwania.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określana jest w Uchwale Rady Miasta Pińczowa.

Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

WYMAGANE DOKUMENTY

Podatnicy są obowiązani:

a) składaćb) w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

c) odpowiednio skorygowaćd) deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jako właściciela traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

poniedziałek 7.30- 15.30

wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30- 15.30

czwartek 7.30- 15.30

piątek 7.30- 15.30

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz 84 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów Finansów dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1969).

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/197/04 z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2046

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2005-07-06 09:10:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-06 10:15:10
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2018-04-16 13:28:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony