PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wersja do druku

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne:  deklaracja na podatek od nieruchomości,
Osoby fizyczne:  informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Opłaty :
 Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miejskie w Pińczowie
Miejsce złożenia:
 Kancelaria - pokój nr 29
 Jednostka odpowiedzialna:
 Wydział Finansowo-Budżetowy
 Tryb odwoławczy:
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Opłata skarbowa od odwołania 5,00 zł i od każdego załącznika 0,50 zł.
 Uwagi:
 Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
1) grunty 
2) budynki lub ich części
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów – powierzchnia
2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 % a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
Podatnikami podatku od nieruchomości są:
- osoby fizyczne
- osoby prawne

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem
 Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
 Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
 Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
 Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- do 15 marca
- do 15 maja
- do 15 września
- do 15 listopada
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane :

1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych    ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami )
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60)
- Uchwała Nr  XXVI/196/04  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
-Uchwała Nr XXVI/200/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Załączniki:
-  Osoby prawne - wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości
-  Osoby fizyczne - wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4430

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 10:51:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-29 13:36:54
Ostatnia zmiana: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 10:51:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony