PODATEK ROLNY

Wersja do druku

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne: deklaracja na podatek rolny,
Osoby fizyczne: informacja w sprawie podatku rolnego
 Opłaty :
 Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków;
 Wysokość stawki podatku rolnego określona jest w Uchwale Rady Miejskie w Pińczowie
 Miejsce złożenia:
 Kancelaria - pokój nr 29
 Jednostka odpowiedzialna:
 Wydział Finansowo-Budżetowy
 Tryb odwoławczy:
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Opłata skarbowa od odwołania 5,00 zł i od każdego załącznika 0,50 zł.
 Uwagi: 

Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowych, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
 Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Podatnikami podatku rolnego są:
- osoby fizyczne
- osoby prawne
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 Jeżeli w ciągu roku podatkowego  grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
 Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
 Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
 Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- do 15 marca
- do 15 maja
- do 15 września
- do 15 listopada
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne  Lasów Państwowych są obowiązane :
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

 2) odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy, w terminach do dnia:
- 15 marca
- 15 maja
- 15 września
- 15 listopada
Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym.
Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 1993 roku  Nr 94, poz. 431 z poźn. zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60)
- Uchwała Nr  XXVI/195/04  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia           08 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2005 rok oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.
 Załączniki:
-  Osoby prawne - wypełniona deklaracja na podatek rolny
-  Osoby fizyczne - wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2363

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 10:56:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-29 13:33:39
Ostatnia zmiana: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 10:56:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony