PODATEK LEŚNY

Wersja do druku

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne: deklaracja na podatek leśny,
Osoby fizyczne: informacja w sprawie podatku leśnego
 Opłaty :
 Stawki podatku leśnego:
 Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
 Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu             o 50 %.
 Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski „ w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
 Miejsce złożenia:
 Kancelaria - pokój nr 29
 Jednostka odpowiedzialna:
 Wydział Finansowo-Budżetowy
Tryb odwoławczy:
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Opłata skarbowa od odwołania 5,00 zł i od każdego załącznika 0,50 zł.
 Uwagi:
 Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Podatnikami podatku leśnego są:
- osoby fizyczne
- osoby prawne
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
 Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informację o lasach, sporządzoną na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku  w  podatku leśnym.
 Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.
 Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- do 15 marca
- do 15 maja
- do 15 września
- do 15 listopada
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
Zwolnienia z podatku  leśnego określa ustawa o podatku leśnym..
Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (  Dz. U.       Nr 200, poz. 1682 z poź. zm. )
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku ( Monitor Polski Nr 44, poz. 781)
Załączniki:
-  Osoby prawne - wypełniona deklaracja na podatek leśny
-  Osoby fizyczne - wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1941

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Kucybała, data: 2005-07-29 11:02:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2005-07-29 13:28:15
Ostatnia zmiana: Łukasz Górczyński, data: 2009-07-21 13:55:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony